Het BIN is een vorm van buurtpreventie waarvan de
algemene doelstelling is de betrokkenheid van de bevolking bij de
criminaliteitsbestrijding en -voorkoming op een gepaste wijze te
verhogen en het gevoel van onveiligheid bij de bevolking te verlagen.

In 1994 werd het buurtinformatienetwerk door de
Rijkswacht Ieper als alternatief voor de burgerwacht vooruitgeschoven.
Het is baseerd op het inmiddels gekende Brits model van de
"Neighbourhood Watch".

 

Een BIN wordt gedefinieerd als een gestructureerd
samenwerkingsverband van burgers (zelfstandigen en/of particulieren) in
een bepaalde wijk/straat die o.l.v. een coördinator en gesteund door
een politiedienst wederzijds informatie uitwisselen. Om die informatie
zo snel en doeltreffend mogelijk uit te wisselen verloopt dit op basis
van een vooraf bepaald plan.

 

Het BIN project is een samenwerkingverband
(partnership) gebaseerd op solidariteit en communicatie met als doel
samen te zorgen voor veiligheid;

 

Het ontstaan van het BIN moest een antwoord bieden
aan de toenemende onveiligheidsgevoelens bij de burger. Gevoelens van
onrust, onzekerheid, slapeloosheid, niet meer weg durven en frustraties
werkten het algemeen onveiligheidsgevoel in de hand.

 

Daarnaast was het ook duidelijk dat er iets moest
veranderen aan het meldingsgedrag van de burgers. Ofwel had men schrik
om iets te melden, ofwel dacht men dat een ander het wel zou doen of
men dacht gewoon dat het toch niets zou uithalen.

  • het herstellen van het veiligheidsgevoel;
  • het meldingsgedrag verbeteren.

Vanuit deze doelstellingen vloeide het project BIN
PARTNERSHIP voort. Hierbij gaan de burgers, de overheid en de politie
samenwerken aan een veilige en goede leefomgeving.

Hoe?

  • elkaar leren kennen;
  • luisteren;
  • info uitwisselen en ernaar handelen;
  • evalueren;
  • ...

De basis van dit alles is COMMUNICATIE. Er wordt gewerkt met nuttige, intelligente info voor alle betrokkenen.

Er is nood aan een concrete uitwerking: hoe organiseer en motiveer je deze communicatie?

  • detecteren: melden van abnormale vaststellingen;
  • voorkomen: berichtgeving vanuit het politiebedrijf;
  • naar meer veiligheid door dialoog, samenwerking en motivatie.